نکسترو
در یك تحقیق مروری تاكید شد

نانو سریا، ابزاری جدید برای درمان انواع سرطان

نانو سریا، ابزاری جدید برای درمان انواع سرطان

نکسترو: نکسترو: سرطان، یکی از مرگبارترین بیماریهای قرن فعلی است و تلاش دانشمندان برای مهار آن، هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند. در امتداد این تلاش ها، پژوهشگران کشور تأثیر نوعی نانوذره به نام ˮنانوسریاˮرا در درمان سرطان ها مورد بررسی مروری قرار داده اند.


به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر در انسان ها است که شیوع و میزان مرگ ومیر ناشـی از آن بـر طبـق برآوردهای بین المللی به سرعت درحال افزایش است. امروزه تعیین استراتژی صـحیح و دقیـق درمـان سرطان یکی از چالش های مهم پیش رو برای آنکولوژیسـت هـا یا متخصصان سرطان شناس است. برای اینکه هر یک از روش های درمانی موجود بـرای درمان این بدخیمی ها با عوارض جـانبی متعـددی همـراه است. بااینکه شیمی درمانی و پرتودرمانی روش های اصـلی درمان سرطان هستند، اما کارایی و کـاربرد آنها در اغلـب موارد به سبب عوارض جانبی شدید از قبیل سمیت قلبی، سمیت کلیوی، سرکوب سلولی، سمیت عصبی، سـمیت کبدی، مسمومیت گوارشی، موکوزیت و آلوپسـی محـدود می شود.
بنا بر گفته متخصصان، دو چالش اصلی که در حـین درمـان سـرطان ایجاد می شود، شامل لطمه سلول های طبیعـی و مقاومـت سلول های سـرطانی نسـبت بـه اثـرات کشـندگی عوامل شیمی درمانی و پرتودرمانی اند. پس چنـدین سـال اسـت کـه محققـان بـه دنبـال طراحـی استراتژی ها و راهبردهایی در حوزه تعدیل و حل این مشکلات هستند. بهبود استراتژی های شیمی درمانی و مهارتهای پرتودهی جهت افزایش کارایی درمان در بیماران مبتلابه سرطان ازجمله این استراتژی هاست.
اما بااینکه مهارتهای جدید نسبت به مهارتهای اولیـه بـه نتـایج عملکـردی بهتری منجر شده اند، هنوز هم خیلی از بیماران، پـس از درمان، سمیت هـای حـاد و دیـررس قابـل تـوجهی را متحمل می شوند که بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می گذارد. به این جهت، استفاده از ترکیبات ضد سـرطان دارای اثرات محافظت کنندگی شیمیایی و محافظت کنندگی پرتویی در دستور کار پژوهشگران قرار دارد.
در این رابطه، پژوهشگران کشورمان از دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، همدان و گیلان در یک تحقیق مروری، کاربردهای موادی موسوم به «نانو سریا» را برای درمان سرطان مورد بررسی قرار داده اند.
بگفته فرشته طالب پور امیری، دانشیار و پژوهشگر گروه علوم تشریح مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکارانش، «یک ترکیب ضد سرطان مناسب، باید بطور انتخابی از بافت های طبیعی محافظـت کنـد، بـدون آن که اثـرات نـامطلوب بـر پاسـخ تومـور داشـته باشـد. به عبارت دیگر، چنین ترکیبی باید سمیت بالایی بر روی سلول های سرطانی داشـته باشد، بدون آن که سمیت روی بافت های طبیعـی را افـزایش دهد».
آنها می افزایند: «نانو تکنولـوژی، حوزه ای از علـم اسـت کـه شـامل طراحی و مهندسی اجسام کمتر از 100 نانومتر است. امروزه این تکنولـوژی در طراحـی ترکیبـات نـانویی بـا کاربردهای پزشکی دارای جایگاه ویژه ای است. فعالیت زیستی نانو ذرات منجر به کاربرد این ترکیبات به عنوان عوامل فارماکولوژیـک، دارو رسـان و داربست های زیسـتی شده است».
برمبنای اطلاعات ارائه شده در این تحقیق، یکی از ایـن ترکیبـات نـانوی مهم، ذرات سـریم اکسید یا نانو سـریا هستند که به CNP معروف هستند. سـریم یـک فلـز کمیــاب زمینــی و اولــین عنصــر از ســری لانتانیــدها در جدول تنـاوبی اسـت.
طالب پور امیری و همکارانش که نتایج مطالعه خودرا در «مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران» منتشر نموده اند، می گویند: «میکــرو کپسول های حاوی نانو سریا بعد از ورود بـه داخـل سـلول، توسط آنزیم های داخل سلولی تجزیه شده و در داخـل سیتوپلاسم سلول پخش می شوند. جـذب سـلولی مؤثر این میکروکپسول ها و توزیع یکنواخت نانو سـریا در داخـل سلول رخ می دهد و بوسیله کاهش عوامل اکسیدکننده یا ROS های داخـل سـلولی و همین طور تعدیل بیـان ژن های دخیـل در ایجـاد اسـترس اکســیداتیو، متابولیســم میتوکنــدری، آپوپتــوز، نکــروز، اتوفاژی، التهاب و غیـره منجـر بـه افـزایش میـزان زنـده ماندن سلول می گردند».
هـمچنـین ایـن مـواد قادرنـد به عنوان محافظ پرتویی، یک اثـر محافظـت ژنتیکـی غیـر مستقیم همراه با کاهش تعداد لطمه های سـیتوژنتیک در سلول های اشعه دیـده را فـراهم نماینـد و منجـر بـه افزایش اثربخشی درمان و اثرات افزایشی بـا سـایر داروها گردند.
طبق یافته های این تحقیق، نانوذرات سریم اکسید بااینکه هنوز بنا به دلایلی بـرای اسـتفاده بالینی با مشکلاتی مواجهند، ولی انجام کارهای مطالعاتی بیشتر بر روی آنها می تواند منجر به افزایش کارایی روش های فعلی درمان سرطان گردیده و دورنمای مطلوب تری را برای درمان انواع سرطان فراهم نمایند.
منبع:

1401/09/08
15:15:42
5.0 / 5
425
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد