نکسترو

التیام سریع تر زخم ها با پمادی از عصاره کاکتوس

التیام سریع تر زخم ها با پمادی از عصاره کاکتوس

نکسترو: به گزارش نکسترو، پژوهشگران در یک تحقیق جدید، تاثیر یک پماد تهیه شده از عصاره نوعی کاکتوس را برای بهبود سریع تر زخم ها آزمایش کرده و نتایج جالب توجهی گرفته اند.


به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، ترمیم زخم شامل یکسری فرآیندهای بیولوژیکی است که بایستی به صورت متوالی رخ دهند. این فرایندها شامل التهاب، فیبروپلازی، آنژیوژنز یا رگ زایی، تشکیل رشته های جدید کلاژن، اپـیتلیالیزاسـیون، مهـاجرت انـواع مختلـف سلول ها، تشکیل بافت گرانوله و انقباض زخـم هستند. درمان زخم و مراقبت ازآن جهت افـزایش سرعت بهبـود و هـمچنـین جلـوگیری از مـزمن شـدن و عفونت آن همواره مدنظر انسـان بـوده اسـت و نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است. در ایـن میـان، وجود داروهـای ارزانقیمت بخصوص فرآورده های گیاهی کـه در دسـترس باشـند، با اقبال عمومی بـیشتـری رو به رو شده اند.
آن گونه که متخصصان اظهار کرده اند، درکشـورهایی ماننـد هندوسـتان و چین که طب سنتی از سابقه ای دیرینه برخـوردار اسـت، اطلاعات مهمی در زمینه اسـتفاده از بسـیاری از گیاهـان ناشناخته در درمان زخم ها وجـود دارد. بنـابراین رویکـرد توجه به مواد طبیعی برای تولید داروهـای جدیـد کـه مؤثرتر، قوی تر و سازگارتر با بدن موجودات زنده بوده و عـوارض کمتری دارند، در دستور کـار محققـان علـوم دارویـی و طــب انســانی قــرار گرفتــه اســت. آنها در مطالعات خود بـه دنبـال یـافتن و کشف فرآورده های گیاهی با قابلیت التیام بخشی هستند و در ایـن مسـیر، گیاهـان مختلف را مورد غربالگری قرار می دهند.
در همین راستا، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحقیقی را انجام داده اند که در آن، تاثیر پماد ساخته شده از عصاره یک گیاه دارویی به نام کاکتوس بند انگشتی بر فرآیند ترمیم زخم به طریقه علمی آزمایش و بررسی شده است.
در این مطالعه که روی موش های صحرایی نر بعنوان جانوران مدل انجام شده است، تاثیر پماد فوق با درصدهای مختلف عصاره گیاه کاکتوس بندانگشتی بر روی زخم های دارای ضخامت پوستی با مواردی چون وازلین و پماد مادکاسول مقایسه شده است. محققان در این ارزیابی ها، درصد جمع شدن وسعت زخم، میزان تراکم کلاژن، حجم بافت، تعداد سلول ها، میزان بیان ژن های تکثیری و التهابی و هم وضعیت تکثیر سلولی را ارزیابی کرده اند.
نتایج این بررسی ها نشان از آن دارند که عصاره کاکتوس بند انگشتی بخصوص در غلظت ۵ درصد، اثر قابل توجهی در روند بهبودی زخم حاد نسبت به سایر گروههای مورد بررسی در این مطالعه داشته است.
بنا بر گفته های داود نصیری، استادیار علوم تشریح دانشکده پیراپزشکی آمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همکارانش، «موش هایی که برای بهبود زخم حاد آنها از پماد عصاره کاکتوس بندانگشتی بخصوص با غلظت ۵ درصد استفاده شده بود، کاهش التهاب، سرعت ترمیم، حجم اپیدرم و درم، تراکم کلاژن، تراکم عروق خونی، تراکم سلول ها، تکثیر سلولی و هم بیان ژن تکثیری را به شکل بسیار بهتری نشان دادند».
آنها افزوده اند: «با توجه به اینکه در ایـن مطالعـه از داروی مرجعی به نام مادکاسول بعنوان یک داروی تأییدشده بـالینی در درمان زخـم اسـتفاده شـده بـود تـا بـه مقایسـه آن بـا عصاره کاکتوس بند انگشتی پرداخته شود، مقایسـه بـین آنها حاکی از همسـانی و در بسـیار از مـوارد بهتـر بـودن ترکیبات گیاهی فوق بخصوص پماد ۵ درصد بود».
با توجـه بـه نتایج حاصل از این مطالعه که در مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران انتشار یافته اند، عصاره کاکتوس بند انگشتی می تواند طـول مـدت بهبودی زخم را به صورت قابل توجهی کم کند و بـه نظـر می رسد بخـش عمده ای از اثرات التیام بخشی گیاه فـوق، احتمالا بـه دلیـل اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانتی عصاره آن باشد.
کاکتوس بند انگشتی با نام علمی «اکینوپسیس کامائسرئوس» گیاهی است کــه در اکثــر منـاطق کشــور بخصوص استانهای شــمالی یافــت می شود. ترکیبات شیمیایی این گیاه شناسایی نشده اند، اما مـردم سـاکن استان مازندران، سال هاست که به صورت تجربـی از ایـن گیاه به صورت های مختلـف از قبیـل جوشـانده، خـوراکی، بخور و ضماد در درمـان بیماری های مختلـف ازجمله التهاب، رفع نفخ، درمان دیابت و ترمیم زخم استفاده می نمایند.
منبع:

1401/09/03
16:58:14
5.0 / 5
423
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد