نکسترو
در یك پژوهش مطرح شد

اصلاح رفتار پرخاشگرانه کودکان با آموزش هوش اخلاقی

اصلاح رفتار پرخاشگرانه کودکان با آموزش هوش اخلاقی

به گزارش نکسترو، محققان کشور در یک پژوهش جدید نشان داده اند که آموزش نوعی هوش به نام هوش اخلاقی می تواند در اصلاح رفتار پرخاشگرانه کودکان مؤثر باشد و به آنها کمک نماید تا رفتارهای نوع دوستانه بیشتری داشته باشند.


به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، کـودکان دنیـای پـر رمـز و رازی دارنـد و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پژوهشـگران علـوم رفتـاری بـه دنبـال ریشه های نابهنجـار مشکلات در کودکان و راه های برخـورد درسـت بـا آن هسـتند. مشکلات رفتـاری کـودکان در سـنین مدرسـه کـه گاهـی نتیجـه اجتناب ناپذیر فقـر، جهـل، نابسامانی های خانوادگـی و نقصهای فرهنگــی اســت، بــدون شــک مانــع رشــد آنها است و بــه همیــن علــت پیشــگیری و درمــان ایــن مشکلات اهمیــت فراوانــی دارد. دوره هفـت سـال اول زندگـی، مبنـای شـخصیت کـودک را شـکل می دهد و اگـر ایـن دوران بـا مهربانـی و عطوفـت و همچنیـن همدلـی و دادن محبـت بـه کـودکان همراه شـود، سالم ترین و محکم ترین پایه های شـخصیت بنیـان نهاده می شود.
بر مبنای نظر متخصصان، دوران پیش دبستانی، دوره مهمــی ازنظر بررسـی و تشـخیص مشکلات روان پزشکی و رفتـاری کـودکان بـه شـمار می رود و تشـخیص و درمـان مناسـب ایـن مشکلات می تواند در آینـده زندگـی خانوادگـی، اجتماعـی، تحصیلـی و شـغلی کـودکان بسـیار مؤثر واقـع شـود. یکـی از شایع ترین مشکلات روان پزشکی کودکان خردسـال، پرخاشـگری اسـت. پرخاشـگری و نقـش پررنـگ آن در روابـط بیـن فـردی از مـوارد مهـم و مـورد توجـه روان شناسـان و دانشـمندان تعلیـم و تربیـت است. پرخاشـگری بـه رفتـاری گفتـه می شود کـه بـا هـدف مجـروح کــردن یــا آســیب رســاندن یــک موجــود دیگــر انجــام گرفتــه باشـد. در واقع پرخاشـگری یعنـی رفتـاری کـه هـدف آن آسـیب رسـاندن بـه خـود یـا دیگـری اسـت و در ایـن تعریـف قصـد و نیـت فـرد مــورد توجــه اســت.
پژوهشگرانی از دانشگاه اردکان در ارتباط با این رفتار نابهنجار، تحقیقی را انجام داده اند که در آن تاثیر آموزش هوش اخلاقی بر رفتار نوع دوستی و کاهش پرخاشگری در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق، ۳۰ نفر از کودکان ۴ تا ۷ سال استان یزد به صورت تصادفی انتخاب شدند و برنامه مداخله ای شامل هفت جلسه ۳۰ دقیقه ای آموزش هوش اخلاقی برای گروهی از آنها اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی و پرسشنامه توانایی ها و مشکلات بودند. این داده ها سپس با روش های آماری، تجزیه وتحلیل شدند.
طبق نتایج حاصل از این پژوهش، آموزش مؤلفه های هوش اخلاقی بر کاهش پرخاشگری و بهبود نوع دوستی کودکان زیر ۷ سال مؤثر است و میتوان از آن به خوبی برای اصلاح رفتار کودکان فوق بهره برد.
در این رابطه، عذرا محمدپناه اردکان، استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان و دو همکار دیگرش می گویند: «بر اساس نتایج تحقیق، سه هفته بعد از انجام مداخله، تفاوت معناداری بین گروهی که تحت آموزش هوش اخلاقی قرار گرفته بودند، با گروه دیگر پدید آمد. درواقع، پرخاشگری در کودکان کاهش پیدا کرده بود و رفتار نوع دوستی هم در آنها، افزایش قابل توجهی نشان می داد».
به قول آنها، «بــا توجــه بــه یافته های ایــن پژوهــش میتوان نتیجــه گرفــت کــه بــرای بهبــود پرخاشــگری و نوع دوستی کــودکان مخصوصاً در سـنین پاییـن میتوان از آموزش های هـوش اخلاقی کمــک گرفــت. همچنیــن هــوش اخلاقی بایــد در برنامه های آموزشـی و درسـی مـدارس ایـران گنجانـده شـود و یـا برنامه های اختصاصـی بـا عنـوان آمـوزش هـوش اخلاقی بـرای مـدارس یـا پیش دبستانی ها اجبـاری شـود».
طبق نظرات این محققان، هم چنین دست اندرکاران نظـام آمـوزش و پـرورش، هنـگام اسـتخدام معلمـان مـدارس می توانند داشـتن هـوش اخلاقی را بعنوان یکـی از معیارهـای ارزیابـی توانایی های افـراد در نظـر بگیرند. بعلاوه ازآنجاکه خانـه، اولیـن محـل بـرای یادگیری کـودکان این سـن است، والدیــن هم می توانند از ایــن آموزش ها بهـره برنـد و بـرای انتقـال آن بـه فرزندانشـان تـلاش کننـد.
این نتایج که می توانند تأثیرات مهمی بر کاهش پرخاشـگری و بهبود نوع دوستی و مهربانی کودکان نسبت به هم داشته باشند، در «مجله پرستاری کودکان» متعلق به انجمن علمی پرستاری ایران انتشار یافته اند.1401/07/22
13:17:56
5.0 / 5
443
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد