نکسترو

پردیس تحقیقاتی لوبیای خمین در آستانه معرفی ۵ رقم جدید

پردیس تحقیقاتی لوبیای خمین در آستانه معرفی ۵ رقم جدید

به گزارش نکسترو مرکزی رئیس پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین اظهار داشت: سال جاری و سال آینده ۵ رقم لوبیای جدید متحمل به خشکی و زودرس توسط این مرکز معرفی می شود.


بهروز اسدی در گفت و گو با ایسنا در مورد دستاوردهای پژوهشی پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین جهت ارتقای بهره وری آب در محصول لوبیا اظهار نمود: لوبیا از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫی ﻏﻨی از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋی است که از خصوصیت های غذایی و زراعی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬی ﺑﺮﺧﻮردار است. این محصول ۴۷ درصد تولید حبوبات را در دنیا به خود مختص کرده است.
وی اضافه کرد: محصول لوبیا ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ مهم ﭘﺮوﺗﺌﯿن گیاهی در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل توسعه و ﻣﻨﺒﻊ ارزان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ است ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﻼت را ﺗﮑﻤﯿﻞ می کند، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در مناطقی ﮐﻪ ﻏﻼت ﻏﺬای اﺻﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دهند، ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ یابد.
رئیس پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین خاطرنشان کرد: بذر لوبیا حدودا به اندازه بذر غلات، انرژی در واحد وزن خود دارد و مقدار پروتئین آن از ۲۵-۲۰ درصد (ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻼت) متفاوت می باشد. کاه و کلش لوبیا با دارا بودن ۱۴-۸ درصد پروتئین، علوفه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دامﻫاﺳﺖ.
اسدی با اشاره به اینکه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد، افزود: از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣی ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘی ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮی های ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻛﻨﻨده ﻧﻴﺘﺮوژن ﻫﻮا و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜی ﺧﺎک اﺷﺎره ﻛﺮد، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن در اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی زراﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی بیان نمود: هم اکنون بیشترین سطح کشت لوبیا به صورت کشت کرتی و هیرم کاری و آبیاری لوبیا هم به صورت غرقابی است. در این روش تولید، بیشتر از ۱۵ هزار مترمکعب آب مصرف می شود، این مقدار مصرف آب در کنار عدم بهره وری مناسب سایر عوامل مؤثر در تولید، سبب شده است که لوبیا یکی از کم بازده ترین محصولات از نظر کارایی مصرف آب باشد.
اسدی تصریح کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، طرح ﻣﻠی ارتقاء بهره وری لوبیا ﺑدنبال ﺑﺮرﺳی ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ های ﺗﻮﻟﻴﺪ در جهت توسعه کشت و در نهایت رسیدن به حداکثر میزان تولید، افزایش راندمان آب و ضریب مکانیزاسیون است.
وی ضمن اشاره به دستاوردهای پژوهشی جهت ارتقای بهره وری آب در کشت لوبیا خاطرنشان کرد: توسعه و ترویج روش های نوین آبیاری از حالت غرقابی به تیپ و کاهش مصرف آب از ۱۸ هزارمترمکعب به ۷ هزار مترمکعب، تغییر روش کاشت از کشت غرقابی کرتی به کشت جوی و پشته با دو تا سه ردیف با استفاده از آبیاری تیپ، معرفی ارقام جدید متحمل به خشکی شامل رقم لوبیا سفید درسا (متحمل به خشکی با دوره رشد ۹۴ روز) و رقم لوبیا چیتی کوشا (متحمل به خشکی) و رقم لوبیا قرمز یاقوت(پرمحصول و متحمل به خشکی) و لوبیا قرمز افق (متحمل به خشکی و زودرس) همچون این دستاوردها است.
رئیس پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین در مورد ارقام جدید متحمل به خشکی و زودرس درحال معرفی اظهار داشت: معرفی دو رقم جدید لوبیا چیتی ایستاده و زودرس با دوره رشد ۹۲ روز در سال ۱۴۰۱، معرفی یک رقم لوبیا قرمز زودرس و متحمل به خشکی در سال ۱۴۰۱، معرفی دورقم لوبیا سفید زودرس و متحمل به خشکی در سال ۱۴۰۲ و ارائه روش های تغذیه ای جدید با هدف افزایش ظرفیت زراعی خاک از سال ۱۴۰۱ از ارقام و روش های جدید در این پردیس در حال انجام می باشد.
منبع:

1401/03/21
22:01:09
5.0 / 5
780
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
لینک دوستان نكسترو
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد