نکسترو
در قالب یك پژوهش بررسی شد

در كدام مناطق تهران جرایم بیشتری اتفاق می افتد؟

در كدام مناطق تهران جرایم بیشتری اتفاق می افتد؟

نكسترو: نتایج یك پژوهش درباب پراكنش سرقت، زورگیری، قتل، خودكشی، اعتیاد و انحرافات جنسی نشان داد در میان مناطق 22گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق 15، 12، 18، 17، 19، 21، 16، 11، 13، 10، 9، 8، 7، 5 و 4 بیشترین لطمه های اجتماعی را دارند.


به گزارش نکسترو به نقل از ایسنا، شهرهای بزرگ از نظر گروه های قومی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، بافت ناهمگونی دارند. برای کنترل و کاهش لطمه های اجتماعی، مدیریت شهری باید اطلاع دقیقی از خاصیت های لطمه های اجتماعی هر منطقه داشته باشد. باتوجه به اهمیت موضوع، پژوهشگران دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تهران در مطالعه ای لطمه های اجتماعی جرم زا را در شهر تهران مورد بررسی قرار دادند.
حسن مومنی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و احمد ایرانخواه؛ کارشناس ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه تهران، پژوهشگرانی بودند که در این مطالعه همکاری داشتند.
برای انجام این مطالعه از منابع مختلفی استفاده شد: مطالعه فراتحلیل آمارهای معاونت رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آمارهای مربوط به سامان دهی لطمه دیدگان اجتماعی، آمارهای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آمارهای گشت های جمع آوری لطمه دیدگان اجتماعی توسط سازمان خدمات، اطلس کلان شهر تهران، سایت توان مندسازی زنان سرپرست خانوار، آمار مددسراهای فعال سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، تعداد افراد تحت پوشش معاونت رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، طرح پژوهشی مسائل اجتماعی تهران، سایت شهرداری تهران، برآورد وضعیت زناشویی شهر تهران به تفکیک منطقه در سال ۱۳۸۹، آمار ماهیانه شناسایی و جذب مددجویان جامعه هدف (متکدیان) در مناطق ۲۲گانه شهر تهران در هشت ماهه اول سال ۹۴ و پژوهش های میدانی مرتبط.
بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات جهت ترسیم نقشه های مربوطه، از مجموعه نرم افزاری Arc gis، نرم افزار Arc map و نوار ابزار simbology استفاده شد.
در این پژوهش پراکنش لطمه های جرم زا مانند سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های کلی این مطالعه نشان داد تراکم لطمه های اجتماعی بطور کلی در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر است و مناطق شمالی شهر لطمه های اجتماعی خیلی کم تری دارند.
در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۵ و ۴ بیشترین لطمه های اجتماعی و مناطق ۱، ۲، ۳، ۶ و ۲۲ شهر تهران پایین ترین میزان لطمه اجتماعی را داشته اند.
پراکنش لطمه های جرم زا به تفکیک به صورت زیر است:
سرقت
مناطق ۱۲ و ۱۸ دارای بیشترین میزان سرقت و مناطق ۴، ۷، ۱۳ و ۱۴ دارای میزان زیاد، مناطق ۲۰، ۱۹ و ۲۲ دارای میزان کم، مناطق ۱ و ۳ دارای پایین ترین میزان و بقیه مناطق دارای سطح متوسطی از لطمه اجتماعی سرقت هستند. فقط در دو منطقه در تهران میزان سرقت خیلی کمی گزارش شده است که این خود نشان از آمار بالای سرقت در تهران دارد. الگوی کلی پراکنش سرقت در تهران به سمت شرق افزایش می یابد.
اعتیاد
اعتیاد در تهران در مناطق پایین شهری بسیار شدید می باشد و به سمت شمال از شدت آن کم می شود. بطور کلی اعتیاد در تهران زیاد و قابل توجه است. از کل مناطق تهران فقط دو منطقه ۳ و ۶ دارای اعتیاد بسیار کم و سه منطقه ۵، ۴ و ۱۱ میزان اعتیاد کمی دارند. در بقیه مناطق اعتیاد متوسط، زیاد و خیلی زیاد است. در مناطق جنوبی تهران، گرایش به مصرف مواد مخدر سنتی دارند و مناطق شمالی بیشتر مصرف کننده مواد مخدر صنعتی هستند.
زورگیری
مناطق ۱۲ و ۱۷ دارای بیشترین میزان زورگیری هستند و مناطق ۱، ۳، ۶ و ۲۲ پایین ترین میزان زورگیری را دارند. الگوی پراکنش زورگیری مشابه پراکنش سرقت است. با این تفاوت که میزان سرقت شدیدتر از زورگیری گزارش شده است. بیشترین میزان زورگیری در مناطق پایین شهر تهران است. بیشتر مناطقی که دارای اعتیاد زیاد هستند، از نظر زورگیری نیز آمار بالایی دارند. این مساله نشان دهنده ارتباط بین این لطمه ها است.
خودکشی
بررسی پراکنش خودکشی نشان میدهد که منطقه ۱۵ بیشترین میزان خودکشی را به خود مختص کرده است. در مناطق ۲۲، ۲۱ و ۹ در غرب نیز آمار خودکشی نسبت به سایز مناطق بیشتر است. پایین ترین میزان خودکشی مربوط به مناطق شمال شرقی تهران است. پراکنش خودکشی از الگوی خاصی پیروی نمی کند و این به مدلول پایین بودن آمار خودکشی نیست. بلکه در واقع آمارهای معتبر و قابل قبول دراین زمینه کم و ناقص است و بطور معمول آمار دقیقی از خودکشی های صورت گرفته، در دسترس نیست. آمار بررسی شده در این پژوهش مربوط به خودکشی هایی است که به مرگ منجر شده، در صورتیکه مبادرت به خودکشی نیز بعنوان یک لطمه شناخته می شود.
نکته قابل توجه این است که مناطق ۲۱ و ۲۲ از نظر سایر لطمه های جرم زا در وضعیت بهتری قرار دارد ولی در میزان خودکشی از سایر مناطق (به جز منطقه ۱۵) آمار بیشتری دارد.
قتل
گردآوری آمار لطمه قتل در تهران، دشوارتر از سایر لطمه ها است. بیشتر سازمان ها یا آمار کافی و جامع دراین زمینه ندارند و یا داده های خودرا به سبب محرمانه بودن، در اختیار پژوهشگران قرار نمی دهند. به همین خاطر برای انجام این پژوهش از داده های طرح پژوهشی رصد کیفیت زندگی شهری در تهران که توسط سازمان فناوری اطلاعات انجام شده، آمار و ارقام محرمانه پلیس پیشگیری و همین طور سایر مطالعات انجام شده در سایت ها و مقالات معتبر، استفاده شد.
پراکنش لطمه اجتماعی قتل بیشتر به سمت مناطق توسعه نیافته و جنوب شهر است و مناطق شمال شهر کم تر با این لطمه روبرو هستند. مناطق ۲۱، ۲۲، ۹، ۱۵، ۱۶ و ۱۲ بیشترین میزان قتل را دارند.
انحرافات جنسی
شدت انحرافات جنسی در تهران زیاد است و در میان لطمه های جرم زا، دارای بیشترین مناطقِ با شدت خیلی زیاد است. انحرافات جنسی در مناطق ۴، ۵، ۸، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ خیلی زیاد، در مناطق ۱، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۹ زیاد، در مناطق ۲، ۶، ۷، ۱۳، ۱۴، ۲۰ و ۲۲ متوسط و در مناطق ۱۱ و ۱۲ کم و در منطقه ۳ بسیار کم گزارش شده است. بررسی این پراکنش نشان میدهد که میزان انحرافات جنسی در مناطق شرق و غرب تهران بسیار زیاد و در مناطق جنوب شهری، زیاد است.
تحلیل مناسب الگوهای فضایی لطمه های اجتماعی از مسائل حیاتی شهرها است و جزو معیارهای اجتماعی مهم جوامع به شمار می آید. کشف چنین الگوهایی می تواند نقطه شروعی برای تحقیقات تکمیلی در موضوعات دیگر باشد.
نقشه پراکنش لطمه ها نشان می دهد، توزیع فضایی این شاخص ها تصادفی نیست و از الگوی فضایی خاصی تبعیت می کنند. این الگوها در نتیجه مجموعه ای از فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری شکل گرفته است.
بگفته پژوهشگران این تحقیق، پراکنش لطمه های جرم زای شهر تهران نشان میدهد وقوع لطمه های اجتماعی در لایه محله و منطقه پررنگ تر است. این یافته نشان می دهد: «آسیب های اجتماعی در شهر تهران عموما هویت منطقه ای و محله ای دارند و پس انجام مطالعه جغرافیایی آنها برای رسیدن به یک الگوی پیشگیری جامعه مورد نیاز است».
نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصل نامه «جمعیت» وابسته به دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، انتشار یافته است.
منبع:

1399/05/06
13:35:26
5.0 / 5
2040
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان نكسترو
سایت نکسترو
nextru.ir - مالکیت معنوی سایت نكسترو متعلق به مالکین آن می باشد